मन्टोस्तानः शौचालयमा ईश्वर

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू