कविताः बुझौँ यो मृतिका

कविता

कविताः देशको सुवास

छन्द कविताः मेरो अपूर्व धरा

कविताः मेरो अपूर्व धरा

कविता- भो दिन्न भूमि छुन

कविताः दिन्न यो भूमि छुन

कविताः दिन्नँ यो भूमि छुन

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू