‘अर्जुनरोग’को ‘श्रीकृष्णोपचार’ : क्षेत्र कहाँ छ ? क्षेत्रज्ञ को हो ?

‘अर्जुनरोग’को ‘श्रीकृष्णोपचार’ : भक्तियोगको सार

‘अर्जुनरोग’को ‘श्रीकृष्णोपचार’: आत्मज्ञानको सार

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू