रुक्न, अर्कानको परिचय र बहर

मतला तथा मक्ता र तखल्लुस

रदिफ र यसका प्रकार

तङ्ग ए, योजित, मलफुजी र सौती काफिया

एकाक्षरी, मिलित र मिश्रित काफिया

काफिया/हमकाफिया

गजल संरचनाका बाहिरी तत्त्वहरू

गजलमा वर्णन गरिने विषय

बहर र गजल; पाठ १

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू