आन्तोन छेखफको रूसी कथाः कारिन्दाको मृत्यु

निकालाइ भासिलियेभिछ गोगलको चर्चित लामो कथाः नाक

सिधा रूसी भाषाबाट पहिलो पटक छेखफको कथाः अपराधी

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू