द प्रोफेटको नेपाली अनुवाद गुरू, अध्यायः १०, कानुन

द प्रोफेटको नेपाली अनुवाद गुरू, अध्यायः ९ घर

द प्रोफेटको नेपाली अनुवाद, गुरू अध्यायः ८, अपराध र सजाय

द प्रोफेटको नेपाली अनुवाद, गुरू, अध्यायः ७ वस्त्र

द प्रफेटको नेपाली अनुवाद गुरू, अध्यायः ६ उमंग र वेदना

द प्रोफेटको नेपाली अनुवाद, गुरू, अध्यायः ५ खानपान

द प्रोफेटको नेपाली अनुवाद, अध्यायः ४ सन्तान

द प्रोफेटको नेपाली अनुवाद गुरू, अध्यायः ३ विवाह

द प्रोफेटको नेपाली अनुवाद (गुरू) को दोस्रो अध्यायः प्रेम

द प्रोफेटको नेपाली अनुवाद (गुरू) को पहिलो अध्यायः थालनी

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू