गजलः तिमी थ्यौ र पो

वियोग शृङ्गार गजल

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू