एकाक्षरी, मिलित र मिश्रित काफिया

गजल संरचनाका बाहिरी तत्त्वहरू

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू