यौनकथा- देवेन्द्रकी स्वास्नी

साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू
साहित्यपोस्टका - प्रकाशनहरू