आङ्गडेण्डी शेर्पा

सदाझैँ
हरेक बिहान आउँछ
हरेक साँझ जान्छ
जीवनका
एक हुल समय
न कैद गरेर राख्न सक्छु
न सझाएर राख्न सक्छु
रङ्गीविरङ्गी
जीवनका आयामहरू ।