गोपाल खड्का

मलाईतिमीमनपर्दैन
किनकिन ,
मलाईतिमीमनपर्दैन १
यस्कोअर्थयोहोईनकि,
मैलेतिमिलाईमायानैगरिन।
जबमकसैलाई,
प्रेमगर्नखोज्छुनि।
उस्कोमायास्नेहर,
आत्मियतालाईदेखेर।
मलाईत्योसडकमाअलपत्रपरेका,
भिकारिजस्तै भएको,
हाम्रोप्रेमकोयादआउन्छ,।
जबमकुनैएकान्त,
ठाउँमाजान्छुनि।
त्यहाकासुन्दरसुन्दर,
जोडिहरुलाईदेखेर।
नाबालकमैमरेकोत्यो,
हाम्रोप्रेमकोयादआउन्छ।
त्यसैलेमलाई तिमीमनपर्दैन ,
किनकिन,
मलाईतिमीमनपर्दैन।
जबमठुलाहोटलहरुमामिठा
ठिठाखानेकुराबनेकोदेख्छुनि।
मलाईतिम्रोयादआउन्छ,
जहाँतिमिलेआफ्नैहातलेबनाएरदिन्छु
भनीकसमखाएकिथियौ।
जबमअस्पतालहरुमाजान्छुनि,
तबमलाईआफ्नौमायालागेरआउन्छ,
जबतिम्रोमायाकोलागि
यसरिनैहजारपटकमरेकोथिए।
जबमएक्लै हिन्छुनि ,
तबमलाईतिम्रोयादआउन्छ,
जहाँमैलेतिमिलाईपाउन ,
जनावरझै ,सधिरहेकोहुन्थे ,
सधिरहेकोहुन्थे ,,
त्यसैलेमलाईतिमीमनपर्दैन ,
किनकिन
मलाईतिमिमनपर्दैन र