म शब्द हूँ
आत्माहरू पहिरेर मैले शरीर लुकाएको छु

मैले लगाएको मोजा
राजा यलम्बरको आत्मा हो
मैले लगाएको जुत्ता
राजा पृथ्वी नारायण शाहको आत्मा हो

म शब्द हूँ
मैले लगाएको पाइन्ट
राजा यक्ष मल्लको आत्मा हो

मैले लगाएको चस्मा
राजा मानदेवको आत्मा हो

म शब्द हूँ
शरीर लुकाउन मैले आत्माहरू पहिरेको छु

मैले लगाएको गन्जी
रानी लालमतीको आत्मा हो
मैले लगाएको कमिज
रानी राजेन्द्रलक्ष्मीको आत्मा हो

म शब्द हूँ
आत्माहरू पहिरेर म अदृश्य भएको छु ।