अस्तित्वको केन्द्र म हुँ
महाविष्फोटन मबाट भएको हो
ब्रह्माण्डको उत्पत्ति मैबाट भएको हो
समय र स्थान मैले नै जन्माएको हुँ
यी अनन्त तारापुञ्जमा छरिएका ताराहरू
ग्रहहरू, उपग्रहहरू र आकाशीय पिण्डहरूको
जन्मदाता, पालक र संहारक म नै हुँ

दिक् र काल बनाउने मै हुँ
पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश
अनि सम्पूर्ण सजीव मैबाट उत्पत्ति भएका हुन्
मान्छे मेरै उत्कृष्ट सिर्जना हो
भाषा, कला, इतिहास, दर्शन र विज्ञानको जन्मदाता म नै हुँ

यो अस्तित्वको केन्द्र म नै हुँ– थाहा छ
तर सक्तिनँ भन्न– मेरो केन्द्र के हो ?
र, त्यो केन्द्र कहाँ छ?